Har du et langvarig assistansebehov?

For å ha rett til brukerstyrt personlig assistanse må du ha et langvarig assistansebehov, som er definert som «behov ut over 2 år»

© Unicare Holding AS. Org nr.: NO 995 986 973MVA